Federated Portals

Package list
01_SI_MKO_raba
02_SI_ARSO_reg_narav_vrednot_obm
03_SI_ARSO_zavarovna_obmocja
04_SI_ARSO_obmocja_poplav_500
05_SI_ARSO_obmocja_poplav_10
06_SI_ARSO_erozijska_obmocja
07_SI_ARSO_oddelki_urada_za_upravljanje_z_vodami_ARSO
08_SI_ARSO_strateske_karte_hrupa_LVECER_2012
09_SI_ARSO_strateske_karte_hrupa_LNOC_2012
10_SI_ARSO_strateske_karte_hrupa_LDVN_2012
11_SI_ARSO_strateske_karte_hrupa_LDAN_2012
12_SI_ARSO_vodna_soglasja
13_SI_ARSO_katalog_potresov
14_SI_ARSO_vodovarstvena_obmocja
15_SI_ARSO_hidroloske_meritve
16_SI_ARSO_merilna_mesta_kakovosti_zraka_in_padavin
17_SI_ARSO_cvetenje_leske_1971_2000
18_SI_ARSO_pojav_poganjkov_na_smreki_1971_2000
19_SI_ARSO_olistanje_hrasta_1971_2000
20_SI_ARSO_olistanje_bukve_1971_2000
21_SI_ARSO_onesnazenost_zraka_z_arzenom_kadmijem
22_SI_ARSO_onesnazenost_zunanjega_zraka
23_SI_ARSO_onesnazenost_zunanjega_zraka_z_delci_PM10
24_SI_ARSO_cvetenje_bezga_1971_2000
25_SI_ARSO_emisije_v_vode_iz_industrije
26_SI_ARSO_komunalne_cistilne_naprave
27_SI_ARSO_register_naravnih_vrednot
28_SI_ARSO_kakovost_podzemnih_voda
29_SI_ARSO_kakovost_povrsinskih_voda
30_SI_ARSO_obmocja_kopalnih_voda
31_SI_ARSO_hidroloski_monitoring_podzemnih_voda
32_SI_ARSO_merilna_mesta
33_SI_ARSO_komunalna_odlagalisca
34_SI_ARSO_obmocja_poselitve
36_SI_ARSO_karta_potresne_nevarnosti
37_SI_ARSO_vodna_dovoljenja_tocke
38_SI_ARSO_opozorilna_karta_poplav_smer
39_SI_ARSO_opozorilna_karta_poplav_redka
40_SI_ARSO_opozorilna_karta_poplav_pogosta
41_SI_ARSO_opozorilna_karta_poplav_katastrofalna
42_SI_ARSO_spremembe_pokrovnosti_1995_2000
43_SI_ARSO_spremembe_pokrovnosti_2000_2006
44_SI_ARSO_pokrovnost_tal_po_CORINE_2000
45_SI_ARSO_pokrovnost_tal_po_CORINE_2006
46_SI_ARSO_register_naravnih_vrednot_tocke
47_SI_ARSO_ekolosko_pomembna_obmocja_jame
48_SI_ARSO_ekolosko_pomembna_obmocja
49_SI_ARSO_merilna_mesta_za_kakovost_podzemnih_voda
50_SI_ARSO_merilna_mesta_za_kakovost_povrsinskih_voda
51_SI_ARSO_merilna_mesta_na_obmocjih_kopalnih_voda
52_SI_ARSO_obmocja_pomembnega_vpliva_poplav
53_SI_ARSO_poplavni_dogodki
54_SI_ARSO_drrzavna_mreza_potresnih_opazovalnic
55_SI_ARSO_vodna_telesa_povrsinskih_voda
56_SI_ARSO_razvodnice
57_SI_ARSO_kopalne_vode
58_SI_ARSO_vodna_telesa_povrsinskih_voda_linija
59_SI_ARSO_natura_2000
60_SI_ARSO_povprecna_letna_temperatura_zraka_1971_2000
61_SI_ARSO_zavarovana_obmocja_conacija
62_SI_ARSO_zavarovana_obmocja_tocke
63_SI_ARSO_opozorilna_karta_poplav_odseki_vodotokov
64_SI_ARSO_meja_obale_morja
65_SI_ARSO_register_naravnih_vrednot_jame

English